Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
SANH DIỆT

Đêm dài tâm định vô biên
Ngày dài mở cửa Thiền Môn cho đời
Nhìn dòng nước chảy về khơi
Mây bay về núi ai người nhớ thương
Thời gian sanh diệt vô thường
Nhân sanh từ cổ vấn vương vẫn còn

Thơ Huyền Không     Quê Người Đạo Sĩ     Sắc Son

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits