Vườn Bồ-đề Huyền Không - Cây trên đá mộc - Hiện có 5 cây trong vườn. * * *   * * *   * * *   * * *   * * *