Thơ Huyền Không


- Lễ Cầu Siêu Tháng Bảy - (Tu viện Huyền Không)
- Mùa Hương Đạo - (Trúc Diệp)
- Bên cánh song - (Thích Mãn Giác)