Vườn Bồ-đề Huyền Không - Cây lưu giữ tại chùa - Hiện có 6 cây trong vườn. * * *   * * *   * * *   * * *   * * *  * * *