Ánh sáng đâu rồi, ánh sáng đâu?
Để tôi luẩn quẩn suốt thêm thâu.
Năm canh chìm đắm trong mê mộng,
Mộng ngập nhân gian... vạn thảm sầu

- Ánh sáng về rồi trong nắng mai,
Chim hòa nhạc sống của ban ngày.
Lòng trần gởi nhẹ theo mây nước,
Giác ngộ muôn đời chỉ phút giây.

Lòng tôi ao ước đã từ lâu,
Ánh sáng về đây: hết thảm sầu.
Cả một đời vui trên ý niệm,
Một mùa hương đạo thắm cao sâu.